Dòng Thời Gian

Hình Thành và Phát Triển

2015
Tháng Mười Hai 23

7 thành viên đầu tiên thành lập công ty

7 thành viên đầu tiên thành lập công ty
2016
Tháng Mười Hai 15

400 Đối Tác Kinh Doanh

2017
Tháng Mười Hai 1

1000 Đối Tác Kinh Doanh

2018
Tháng Mười Hai 2

2554 Đối Tác Kinh Doanh

2019
Tháng Tư 17

2909 Đối Tác Kinh Doanh

Cần Liên Hệ với LinkHouse?

hoặc gửi thông tin

LinkHouse Real Estate Corporation