Hướng Dẫn

Các Vấn Đề Thường Gặp

Khi Hoạt Động Ở LinkHouse

Tag Dự Án

Hiện tại, bạn chưa thể tag tên Dự Án trực tiếp từ LinkHouse App. Bạn cần viết bài thông qua website linkhouse.cocome.vn

Bước 01: Đăng Nhập vào Cocome

Bước 02: Chọn Đăng Bài Viết ở góc phải màn hình

Bước 03: Chọn Bài Viết

Bước 04: Chọn Gắn Thẻ Sản Phẩm

Bước 05: Nhập Tên Dự Án cần tag

Bước 06: Chọn Thêm để Đăng Bài Viết

 

Cần Liên Hệ với LinkHouse?

LinkHouse Real Estate Corporation